Nowy kierunek studiów podyplomowych „Psychologiczne metody wspierania rozwoju”

Studia podyplomowe to doskonała okazja do nabycia nowych kompetencji pod kierunkiem doświadczonej kadry praktyków. Zmieniające się warunki życia związane z dynamikę zmian społecznych, rynku pracy, rozwoju nowych technologii, przemian demograficznych, w tym zmian pokoleniowych wpływają na wiele aspektów gospodarki. Każde pokolenie jest wewnętrznie zróżnicowane pod względem stylu życia i innych wartości wpływających na zachowania i potrzeby stąd pojawia się zapotrzebowanie na nowe kompetencje, ułatwiające sprawne funkcjonowanie zarówno w obszarach zawodowych, jak również prywatnych.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na dwusemestralne, dokształcające studia podyplomowe pn.: „Psychologiczne metody wspierania rozwoju”.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (TPB), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), racjonalnej terapii zachowań (RTZ), dialogu motywującego (DM), coachingu, psychologii społecznej, neurobiologii. Studia w swym założeniu mają również stworzenie możliwości zdobycia nowych umiejętności i wymiany know how zarówno pomiędzy uczestnikami, jak i wykładowcami poprzez praktyczny trening kompetencji komunikacji, samoświadomości, motywacji oraz kontroli emocji, które są kluczowymi kompetencjami we wszystkich obszarach życia.

Słuchacze zostaną wyposażeni w narzędzia i techniki przydatne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, a zdobyta wiedza z zakresu psychologii zmian, treningu szczęścia, zarządzania stresem, sztuki podejmowania decyzji i zwiększania efektywności podejmowanych działań, przyczyni się do skutecznego towarzyszenia innym w zmianie, opartej na ich własnych zasobach.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w zawodowych i prywatnych kontaktach, a przede wszystkim do osób chcących wzbogacić swój warsztat pracy o zagadnienia związanymi ze świadomym rozwojem kompetencji, samoświadomości, komunikacji i poprawy jakości swoich relacji i efektywności działań.

Zapraszamy również menedżerów, przedsiębiorców, pracowników działów HR, osoby kierujące zespołami pracowniczymi lub odpowiedzialnymi za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, doradców zawodowych, trenerów chcących wzbogacić swój warsztat pracy, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, dietetyków, pielęgniarki, osoby które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem.

Wykaz przedmiotów:

  • Psychologia społeczna - mechanizmy psychologiczne jako przyczyny zachowań ludzi - 16 godz.

  • Psychologia zarządzania - mechanizmy psychospołeczne w organizacji - 16 godz.

  • Neurobiologiczne mechanizmy zachowań i uczenia się - 16 godz.

  • Podstawy pracy metodami w modelu poznawczo behawioralnym - 32 godz.

  • Metody i narzędzia coachingowe w pracy z zespołami i grupami - 16 godz.

  • Warsztaty technik inspirowanych Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach - 32 godz.

  • Stosowanie modelu wsparcia opartego na metodzie Dialogu Motywującego - 16 godz.

  • Wykorzystanie technik w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowań - 16 godz.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe”.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej, niezbędnej liczby kandydatów.